Testované učivo

Testovanie ôsmakov

 

V testoch pre ôsmakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozume­ním, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, cudzie slová, jednoduchá veta a vetné členy, jednočlenná a dvojčlenná veta, komunikácia, slohové útvary, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,

biológia – vnútorná stavba tela stavovcov a bezstavovcov, človek a jeho telo, zdravie a život človeka,

geografia – Európa (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Európy).

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

 

Testovanie deviatakov

 

V testoch pre deviatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, členenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, slovníky, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary, teória literatúry, literárne druhy, formy a žánre.

Scroll to top