Testované učivo

Testovanie ôsmakov (terciánov)

V testoch pre deviatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, členenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, slovníky, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy, formy a žánre.

 

 

 

V testoch pre ôsmakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, pravopis cudzích slov, jednoduchá veta a vetné členy, jednočlenná a dvojčlenná veta, komunikácia, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,

biológia – vnútorná stavba tela stavovcov a bezstavovcov, človek a jeho telo, zdravie a život človeka,

geografia – Európa (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Európy).

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)