Testované učivo

Testovanie ôsmakov (terciánov)

V testoch pre deviatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,

slovenský jazyk a literatúra – pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, členenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, slovníky, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy, formy a žánre.

 

 

 

V testoch pre ôsmakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozume­ním, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, cudzie slová, jednoduchá veta a vetné členy, jednočlenná a dvojčlenná veta, komunikácia, príhovor, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,

dejepis – predkovia Slovákov (Samova ríša, Franská ríša, Veľká Morava, byzantská misia), Uhorské kráľovstvo, banské mestá, novovek (mešťan, humanizmus a renesancia, objavné plavby, reformácia, remeselník, kníhtlač), Habsburská monarchia na prahu novoveku,

fyzika – teplota a čas, skupenské premeny, teplo, jeho šírenie, výmena a využiteľná energia.

 

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)