Testované učivo

Testovanie štvrtákov

V testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených a desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desatinnými číslami, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly v trojuholníku, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, interpunkcia, priama reč, expresívne slová, synonymá, antonymá, tvorenie slov, slovosled, dialóg, opis, charakteristika, slohové útvary, literárne žánre a formy, rým, umelecké jazykové prostriedky, ustálené slovné spojenia, umelecký a vecný text,

biológia – život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,

geogafia – Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).
V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, spodobovanie, ohybné slovné druhy, oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, reklama, interview, recept, návod, rozprávanie, literárne žánre, rým, ľudová slovesnosť, umelecké jazykové prostriedky, ilustrácia, knižnica,

prírodoveda – prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, magnet, gravitačné pole, vesmír, planéta Zem,

vlastiveda – Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

Testovanie šiestakov (primánov)

Testovanie ôsmakov (terciánov)

V testoch pre deviatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, členenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, slovníky, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy, formy a žánre.

 
V testoch pre ôsmakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, pravopis cudzích slov, jednoduchá veta a vetné členy, jednočlenná a dvojčlenná veta, komunikácia, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,

dejepis – predkovia Slovákov (Samova ríša, Franská ríša, Veľká Morava, byzantská misia), Uhorské kráľovstvo, banské mestá, novovek (mešťan, humanizmus a renesancia, objavné plavby, reformácia, remeselník, kníhtlač), Habsburská monarchia na prahu novoveku (Moháč, Turci),

fyzika – svetlo a jeho vlastnosti, teplota a čas, skupenské premeny, teplo, jeho šírenie, výmena a využiteľná energia.

Testovanie deviatakov (kvartánov)