Povedali o KOMPARE

Eva HORNÍKOVÁ
predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska 
a riaditeľka Základnej školy Karloveská 61

Jana KONTÚROVÁ
riaditeľka Základnej školy v Bošanoch

Ján HORVÁTH
učiteľ matematiky, telesnej výchovy a informatiky na Základnej škole Pankúchova 4

Anna CHLUPÍKOVÁ

Roman BARANOVIČ
riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa, ú.z.

KOMPARO – pomôcka pre učiteľov, ukáže im, ako ktorí žiaci zvládajú učivo, kde majú medzery a nedostatky. Žiaci majú príležitosť bez stresu si vyskúšať  „tlak testovania“. Dostávajú spätnú väzbu o ich stave pripravenosti na testovanie,  plus to, čomu sa treba ešte venovať. Celkovo veľmi dobrá pomôcka.

Branislav Pirháč, riaditeľ Základnej školy sv. Alžbety v Novej Bani

Do testovania KOMPARO sa zapájame z dôvodu objektívneho posúdenia kvality nášho vzdelávacieho procesu. Je málo možností, ako si otestovať žiakov, nikto sa  tomu nevenuje v takej miere a kvalite ako KOMPARO. Zvlášť sme vždy zvedaví na to,  kde sa nachádzame v porovnaní s inými školami, ako využívame vzdelávací potenciál  našich žiakov a kvalitatívny posun žiakov medzi
4. a 6. ročníkom.

Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove

Naša škola sa pravidelne zapája do testovania žiakov KOMPARO. Pre nás to znamená kvalitnú prípravu žiakov na testovanie. Výhodou je podrobné vyhodnotenie a hĺbková analýza javov na úrovni triedy, čo využívame pri skvalitňovaní vyučovania predmetov. Prínosom je testovanie aj iných ako hlavných predmetov (MAT, SJL).

Danka Gašparíková, riaditeľka ZŠ s MŠ na Ul. J. Bottu v Trnave

KOMPARO je nástroj spätnej väzby školy, učiteľov. Naším cieľom nie je hodnotiť  úspech či neúspech žiakov, ale zistiť, čo som ich ja, učiteľ, dokázal naučiť, kam som žiaka posunul. Každá merateľná informácia je výpoveďou o práci učiteľa. A preto máme radi KOMPARO – je zrkadlom práce učiteľa, ktorý na základe neho hľadá, v čom môže zlepšiť svoju prácu.

Anna Chlupíková

Do projektu KOMPARO sa pravidelne zapájame už viac ako 18 rokov. Najprv sme testovali len deviatakov a ôsmakov s dôrazom na prípravu na Testovanie 9. Neskôr sme pristúpili aj na testovanie štvrtákov, pričom sme riaditeľské testy z matematiky a slovenského jazyka pri ukončení 1. stupňa zamenili za testy KOMPARO. Získali sme veľmi dobrú skúsenosť a hlavne objektívny pohľad na vedomosti našich žiakov. Vďaka KOMPARU môžeme dosiahnuté výsledky porovnávať so žiakmi predchádzajúcich ročníkov, pozorovať vývoj žiackych vedomostí po ročníkoch – vidieť ich progres alebo pokles, a tiež porovnať so žiakmi z celého Slovenska. KOMPARO je výborný ukazovateľ aj pri porovnávaní študijných predpokladov žiakov so skutočnými vedomosťami z jednotlivých predmetov. Takto získavame nielen dobrý nástroj na diagnostiku žiackych vedomostí, ale aj na motiváciu žiakov k lepším študijným výsledkom. Poznatky z testovania aplikujeme pri tvorbe a úprave našich školských vzdelávacích programov. 

Vladimír Šebeň, riaditeľ ZŠ na Slovanskej ul. v Považskej Bystrici
petakova zmenšené 5

Naša škola už niekoľko rokov využíva jednotlivé produkty projektu KOMPARO z viacerých dôvodov. Jedným z nich je získanie informácií o úrovni vedomostí našich žiakov v rôznych ročníkoch. Napríklad testovanie štvrtákov na konci štvrtého ročníka používame ako výstup z I. stupňa a sna­žíme sa výsledky vyhodnotiť tak, aby nám pomohli napraviť nedostatky v nasledujúcich rokoch na I. stupni, ale zároveň sú vstupnou bránou pre II. stupeň. Ďalším dôvodom je pomoc pri sebahodnotení školy. Páči sa mi hlavne to, že testy aj dotazníky pripravujú nezainteresovaní ľudia a nezaťažujeme ich prípravou našich učiteľov. Vyhodnotenie je tiež objektívne z rovnakého dôvodu. Škole to šetrí čas i energiu ľudí, ktorí sa zatiaľ mô­žu venovať žiakom.

Alena Petákováriaditeľka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave

Scroll to top