Povedali o KOMPARE

Eva HORNÍKOVÁ
predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska 
a riaditeľka Základnej školy Karloveská 61

Jana KONTÚROVÁ
riaditeľka Základnej školy v Bošanoch

Ján HORVÁTH
učiteľ matematiky, telesnej výchovy a informatiky na Základnej škole Pankúchova 4

Anna CHLUPÍKOVÁ

poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Roman BARANOVIČ
riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa, ú.z.

Pirháč

KOMPARO – pomôcka pre učiteľov, ukáže im, ako ktorí žiaci zvládajú učivo, kde majú medzery a nedostatky. Žiaci majú príležitosť bez stresu si vyskúšať  „tlak testovania“. Dostávajú spätnú väzbu o ich stave pripravenosti na testovanie,  plus to, čomu sa treba ešte venovať. Celkovo veľmi dobrá pomôcka.

Branislav Pirháč, riaditeľ Základnej školy sv. Alžbety v Novej Bani

Damanko1

Do testovania KOMPARO sa zapájame z dôvodu objektívneho posúdenia kvality nášho vzdelávacieho procesu. Je málo možností, ako si otestovať žiakov, nikto sa  tomu nevenuje v takej miere a kvalite ako KOMPARO. Zvlášť sme vždy zvedaví na to,  kde sa nachádzame v porovnaní s inými školami, ako využívame vzdelávací potenciál  našich žiakov a kvalitatívny posun žiakov medzi 4. a 6. ročníkom. 

Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove

gasparova

Naša škola sa pravidelne zapája do testovania žiakov KOMPARO. Pre nás to znamená kvalitnú prípravu žiakov na testovanie. Výhodou je podrobné vyhodnotenie a hĺbková analýza javov na úrovni triedy, čo využívame pri skvalitňovaní vyučovania predmetov. Prínosom je testovanie aj iných ako hlavných predmetov (MAT, SJL).

Danka Gašparíková, riaditeľka ZŠ s MŠ na Ul. J. Bottu v Trnave

uhrikova

KOMPARO je nástroj spätnej väzby školy, učiteľov. Naším cieľom nie je hodnotiť  úspech či neúspech žiakov, ale zistiť, čo som ich ja, učiteľ, dokázal naučiť, kam som žiaka posunul. Každá merateľná informácia je výpoveďou o práci učiteľa. A preto máme radi KOMPARO – je zrkadlom práce učiteľa, ktorý na základe neho hľadá, v čom môže zlepšiť svoju prácu. 

Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

 
petakova zmenšené 5

Naša škola už niekoľko rokov využíva jednotlivé produkty projektu KOMPARO z viacerých dôvodov. Jedným z nich je získanie informácií o úrovni vedomostí našich žiakov v rôznych ročníkoch. Napríklad testovanie štvrtákov na konci štvrtého ročníka používame ako výstup z I. stupňa a sna­žíme sa výsledky vyhodnotiť tak, aby nám pomohli napraviť nedostatky v nasledujúcich rokoch na I. stupni, ale zároveň sú vstupnou bránou pre II. stupeň. Ďalším dôvodom je pomoc pri sebahodnotení školy. Páči sa mi hlavne to, že testy aj dotazníky pripravujú nezainteresovaní ľudia a nezaťažujeme ich prípravou našich učiteľov. Vyhodnotenie je tiež objektívne z rovnakého dôvodu. Škole to šetrí čas i energiu ľudí, ktorí sa zatiaľ mô­žu venovať žiakom.

Alena Petáková, riaditeľka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave

Mgr. Vladimír Šebeň

Naša škola už niekoľko rokov využíva jednotlivé produkty projektu KOMPARO z viacerých dôvodov. Jedným z nich je získanie informácií o úrovni vedomostí našich žiakov v rôznych ročníkoch. Napríklad testovanie štvrtákov na konci štvrtého ročníka používame ako výstup z I. stupňa a sna­žíme sa výsledky vyhodnotiť tak, aby nám pomohli napraviť nedostatky v nasledujúcich rokoch na I. stupni, ale zároveň sú vstupnou bránou pre II. stupeň. Ďalším dôvodom je pomoc pri sebahodnotení školy. Páči sa mi hlavne to, že testy aj dotazníky pripravujú nezainteresovaní ľudia a nezaťažujeme ich prípravou našich učiteľov. Vyhodnotenie je tiež objektívne z rovnakého dôvodu. Škole to šetrí čas i energiu ľudí, ktorí sa zatiaľ mô­žu venovať žiakom.

Vladimír Šebeňriaditeľ ZŠ na Slovanskej ul. v Považskej Bystrici