Ako to celé prebieha?

Žiaci sú testovaní v piatich bodoch svojej vzdelávacej cesty:

  • na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, všeobecné študijné predpoklady.
  •  v 5. ročníku (priebežné testovanie). Testované oblasti:  matematika, slovenský jazyk a literatúra, všeobecné študijné predpoklady*. NOVINKA!
  • na konci 6. ročníka / prímy OG (priebežné testovanie). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia alebo deje­pis**, geografia alebo fyzika**, všeobecné študijné predpoklady.
  • v 8. ročníku / tercii OG (priebežné testovanie). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia alebo dejepis**, geografia alebo fyzika**, všeobecné študijné predpoklady.
  • v 9. ročníku / kvarte OG (na výstupe z II. stup­ňa). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné do istej miery posudzovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

*V školskom systéme nastalo niekoľko zmien, jednou z nich je aj presunutie Testovania 5 na máj. Na túto skutočnosť reagujeme zavedením KOMPARA 5, ktoré sa uskutoční vo februári.

**V 6. a 8. ročníku (v príme a tercii) cyklicky obmieňame testované predmety. Jeden rok testujeme biológiu a geografiu, ďalší rok dejepis a fyziku.