Ako to celé prebieha?

Žiaci sú testovaní v štyroch bodoch svojej vzdelávacej cesty:

  • na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, všeobecné študijné predpoklady.
  • na konci 6. ročníka / prímy OG (priebežné testovanie). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia alebo deje­pis*, geografia alebo fyzika*, všeobecné študijné predpoklady.
  • v 8. ročníku / tercii OG (priebežné testovanie). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia alebo dejepis*, geografia alebo fyzika*, všeobecné študijné predpoklady.
  • v 9. ročníku / kvarte OG (na výstupe z II. stup­ňa). Testované oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné do istej miery posudzovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

*V 6. a 8. ročníku (v príme a tercii) cyklicky obmieňame testované predmety. Jeden rok testujeme biológiu a geografiu, ďalší rok dejepis a fyziku. 

Scroll to top