Načo KOMPARO?
Nestačí Testovanie 9?

Školám, ktoré majú záujem o dôkladnú autoevaluáciu, Testovanie 9  väčšinou nestačí. Z hľadiska potrieb škôl má totiž viaceré nedostatky:

  1. Koná sa až v závere vzdelávacieho cyklu. Ide o meranie na výstupe, pričom nie sú k dispozícii žiadne dáta o úrovni žiakov na vstupe. Posudzovanie výsledkov práce škôl iba na základe výstupov môže byť skreslené a neobjektívne.
  2. Súčasťou Testovania 9 nie je zisťovanie všeobecných študijných predpokladov žiakov. Prax však ukazuje, že školy dostávajú na vstupe žiakov, ktorých predpoklady na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia sú veľmi rozdielne. Výsledky Testovania 9  tak nehovoria nič o tom, ako jednotlivé školy využívajú východiskový potenciál svojich žiakov.
  3. Školy dostávajú ako výstup z Testovania 9  pomerne málo údajov. Tie sú navyše nedostatočne adresné – ide najmä o celkové výsledky na úrovni systému. Ich vy­užiteľnosť pre auto­eva­luá­ciu škôl je preto pomerne obmedzená.

KOMPARO rieši všetky tri uvedené problémy:

  1. testovanie žiakov prebieha vo viacerých kľúčových bodoch vzdelávania (na vstupe, priebežne, na výstupe),
  2. jeho súčasťou sú aj testy študijných predpokladov umožňujúce merať všeobecný študijný potenciál žiakov a mieru jeho využitia,
  3. školy dostávajú personalizované správy s množstvom užitočných dát a informácií. 
 

 

Scroll to top