KOMPARO odpovie na deväť dôležitých otázok o vašej škole

Škola, ktorá sa zapojí do testovania KOMPARO, dostane desiatky strán podrobných výsledkov a analýz. Aby sme vedeniu školy a pedagógom uľahčili orientáciu v nich, zaviedli sme 9 jasne definovaných indikátorov, s pomocou ktorých prehľadne zhrňujeme hodnotenie školy. O každom z testovaných predmetov odpovedáme na 9 dôležitých otázok o každej škole. Aby bolo na prvý pohľad zrejmé, kde sú silné stránky školy a kde tie slabšie, dali sme ukazovateľom jednotnú podobu. Každý sledovaný indikátor môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 10 , pričom čím je hodnota vyššia, tým je výsledok školy v danom ukazovateli lepší – škola teda zbiera „dobré body”. Pozrime sa na jednotlivé indikátory bližšie:
Indikátor odráža celkovú úro­­veň vedomostí žiakov ško­ly v danom predmete. Nízke hodnotenie znamená, že žiaci školy dosiahli v teste níz­ku úspešnosť.
Indikátor porovnáva vý­sledok školy s výsledkami všetkých ostatných zúčastnených škôl. Nízke hodnotenie znamená, že škola sa umiestnila v spodnej časti rebríčka.
Indikátor porovnáva výsledok školy s výsledkami škôl v jej regióne. Nízke hodnotenie znamená, že škola sa umiestnila v spodnej časti rebríčka škôl z daného re­giónu.
Indikátor odráža, aký podiel žiakov školy sa umiestnil medzi 25 % najlep­ších v SR. Nízke hodnotenie znamená, že škola má málo žiakov, ktorí patria v danom predmete k najlepším v SR.
Indikátor odráža, aký podiel žiakov školy sa umiestnil medzi 25 % najhor­ších v SR. Nízke hodnotenie zname­ná, že škola má veľa žiakov, ktorí patria v danom predmete k najhorším v SR.
Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je tento výsledok na hranici jeho možností (s jeho kognitívnou výbavou), alebo či by jeho výsledky mohli byť lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie výsledkov žiaka v predmetových testoch s jeho výsledkami v teste VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku. Znalosť VŠP žiakov umožňuje objek­tív­­nejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na jednej štartovacej čiare, a to ani z hľadiska úrovne vedomostí žiakov v konkrétnych predmetoch, ani z hľadiska ich VŠP.

Indikátor odráža porovnanie výsledku tohtoročných štvrtákov (resp. šiestakov, ôsmakov, deviatakov) s vlaňajšími štvrtákmi (resp. šiestakmi, ôsmakmi, deviatakmi). Je odvodený od roz­dielu priemerného percentilu tohtoročných štvrtákov (resp. šiestakov, ôsmakov, deviatakov) a vlaňajších štvrtákov (resp. šiestakov, ôsmakov, deviatakov). Hodnota 5,5 znamená rovnaké umiestnenie, vyššia hodnota zlepšenie, nižšia zhoršenie.

Indikátor porovnáva výsledok žiakov s ich výsledkom v predchádzajúcom tes­tovaní KOMPARO. Je odvodený od rozdielu priemer­ného percentilu z toh­to testovania a z pre­dchádzajúceho testovania. Hodnota 5,5 znamená rov­naké umiestnenie, vyššia hodnota zlepšenie, nižšia zhoršenie.
Indikátor odráža mieru súladu medzi výsledkami žiakov školy v teste a známkami, ktoré mali z daného predmetu na vy­sved­če­ní. Nízke hodnotenie zna­me­­ná, že vý­sledky žiakov v teste ne­zod­po­­vedajú ich známkam.
Scroll to top