Najčastejšie otázky a odpovede

Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy a vlastivedy (štvrtáci), z vybraných prírodovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci) a z vybraných spoločenskovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci).

Nie, túto službu si dobrovoľne kupujú tie školy, ktoré ju považujú za užitočnú. Pokiaľ sa riaditeľ školy dobrovoľne rozhodne, že sa jeho škola do KOMPARA zapojí, môže účasť na testovaní (resp. pomoc pri organizačnom zabezpečení) prikázať svojim učiteľom. Pokiaľ testovanie financuje škola, môže účasť na testovaní prikázať všetkým žiakom príslušných ročníkov. Ak sa však škola obráti na rodičov a požiada ich o úhradu účastníckeho poplatku za svoje deti, mali by mať rodičia možnosť sami zvážiť, či sa ich deti do KOMPARA zapoja.
Nie, môže si vybrať iba testovania, o ktoré má záujem. Nemusí testovať žiakov každý rok, môže sa rozhodnúť napríklad pre dvojročný cyklus. Treba však povedať, že takýto postup nie je optimálny. Ak škola chce sledovať a vyhodnocovať trendy, je pre ňu výhodnejšie zapájať sa do všetkých testovaní, a to so všetkými žiakmi v príslušných ročníkoch. Máločo napovie o kvalite školy toľko ako porovnanie výsledkov jej žiakov v čase, keď boli štvrtákmi, šiestakmi, ôsmakmi a napokon deviatakmi a tiež ich porovnanie s celoslovenskou populáciou.

Organizátorom pro­jektu KOM­PA­RO je spoločnosť EXAM tes­­ting. Zúročuje v ňom svoje takmer 30-ročné skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov, ktoré nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku 1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravil a uskutočnil celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ. Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám. Viac informácií nájdete na stránke www.exam.sk.

Za utajenie testov pred admi­nis­tráciou a za korektné vyhodnotenie výsledkov zodpovedá organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM testing. Za korektný priebeh samotnej administrácie testov zodpovedajú jednotlivé zúčastnené školy. Dôkladná analýza výsledkov ukazuje, že k podvádzaniu nedochádza. Chýba preň totiž motivácia: výsledky sa nezverejňujú, takže škole v prípade neúspechu nehrozí žiadna hanba ani sankcie. Navyše, podvádzaním by škola sama znehodnotila investíciu, ktorú urobila.
Testy tvoria špeciálne zaškolení odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing. Všetky testy vopred pilotujeme a pred použitím prechádzajú dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia skúsení učitelia z praxe.
Všade vo svete tvoria časť testov pri veľkoplošných testovaniach uzavreté otázky. Dôvod je časový a finančný – hodnotenie otvorených otázok je v porovnaní s hodnotením uzavretých otázok veľmi pomalé a drahé. Keby testy obsahovali iba otvorené otázky, musel by byť účastnícky poplatok niekoľkonásobne vyšší a školy by čakali na výsledky niekoľko mesiacov. Bolo by to však zbytočné, pretože starostlivo vybrané a správne sformulované uzavreté otázky sú tiež dobrým indikátorom úrovne zvládnutia učiva.
Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je tento výsledok na hranici jeho možností (s jeho kognitívnou výbavou), alebo či by jeho výsledky mohli byť lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie výsledkov žiaka v predmetových testoch s jeho výsledkami v teste VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku. Znalosť VŠP žiakov umožňuje objek­tív­­nejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na jednej štartovacej čiare, a to ani z hľadiska úrovne vedomostí žiakov v konkrétnych predmetoch, ani z hľadiska ich VŠP.
Výsledky sú dodávané v dvoch etapách. Asi štyri týždne po testovaní sú na www.komparo.sk sprístupnené výsledky jednotlivých žiakov (v anonymizovanej podobe, chránené prístupovým heslom – kódom žiaka). Približne o ďalší mesiac dostávajú školy zásielku s podrobnými tlačenými výsledkami a „vysvedčeniami” pre žiakov.
Výsledky dostáva iba vedenie zúčastnených škôl, aj to iba v anonymizovanej podobe. Jednotlivé školy v nich figurujú pod kódmi, pričom každá škola pozná iba vlastný kód. Takto sa každá škola dozvie, ako je na tom v porovnaní s inými školami, no nedozvie sa výsledky žiadnej inej školy. Verejnosti sú z každého testovacieho cyklu dostupné iba nasledujúce informácie: abecedný zoznam všetkých zúčastnených škôl a abecedné zoznamy 25 % najúspešnejších škôl v každom predmete.

Výsledky sú doručené vedeniu školy a je na ňom, ako s nimi naloží. Súčasťou výsledkov sú:

  • „vysvedčenia” pre jednotlivých žiakov, ktoré by v každom prípade mali byť rozdané žiakom.
  • „vysvedčenia” pre jednotlivé triedy. Tie by sa mali dostať do rúk učiteľov, ktorí v daných triedach vyučujú testované predmety.
  • celkové „vysvedčenie školy”.
  • správa s podrobnými výsledkami a analýzami na celoslovenskej úrovni. Tento mate­riál je určený najmä vedeniu školy, je však zaujímavý aj pre predmetové komisie jednotlivých testovaných predmetov.

Za optimálne by sme považovali, keby bola výsledkom KOMPARA venovaná osobitná porada vedenia, prípadne aj diskusia na porade s celým pedagogickým zborom. Všetky výsledky dostáva škola aj v elektronickej podobe, nie je problém sprístupniť ich všetkým učiteľom.

Projekt KOMPARO sa realizuje bez finančných prostriedkov od štátu, sponzorov či akýchkoľvek grantov. Všetky náklady musia preto pokryť zúčastnené školy. Na jednej strane je to nevýhoda, pretože niektoré školy by sa KOMPARA rady zúčastnili, no nedokážu získať potrebné peniaze. Na druhej strane zaručuje tento model nezávislosť a kontinuitu projektu.
Autori projektu vnímajú KOM­PARO ako službu školám (vedeniu škôl). Preto predpokladali, že ju školy budú hradiť z vlastných zdrojov. V takom prípade môže vedenie školy žiakom účasť v KOMPARE prikázať a dosiahnuť tak vysokú reprezentatívnosť výsledkov. Škola si v takom prípade môže ponechať testy a následne ich rôzne používať. Mnohé školy však nevedia uhradiť KOMPARO z vlastných zdrojov. Aby sa mohli zapojiť, zbierajú peniaze od rodičov. V prípade žiakov 8. a 9. ročníka sa dá tento postup rodičom zdôvodniť tým, že účasť v KOMPARE je dobrým tréningom na Testovanie 9, teda z nej priamo benefitujú aj samotní žiaci. V ostatných ročníkoch má však testovanie význam hlavne pre školu, preto by rodičia mohli voči plateniu KOMPARA namietať. Ďalšou nevýhodou je, že ak sa financovanie prenesie na rodičov, musí byť účasť na testovaní dobrovoľná. Potom však nemožno zaručiť účasť celých tried, čo znižuje výpovednú hodnotu výsledkov.
Scroll to top