Čo je KOMPARO?

KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Pozrime sa na tieto slová bližšie:

KOMPARO – latinské sloveso com­pare má niekoľko významov, okrem iného aj „navzájom porovnávať“. Použili sme ho v názve projektu, pretože KOMPARO je o rôznych formách porovnávania.

systémKOMPARO nie je jednorazovou akciou, ale premysleným kontinuálnym systémom.

periodickej – jednou z najdôležitejších predností KOMPARA je, že testovania žiakov sa konajú opakovane v pravidelných časových intervaloch, čo umožňuje sledovať zmeny, vývoj a trendy.

nezávislej – organizátor KOMPARA (spoločnosť EXAM testing) nie je v žiadnom vzťahu k zúčastneným školám ani k štátnym inštitúciám, ktoré zodpovedajú za kvalitu vzdelávacieho systému. To umožňuje nastavovať školám zrkadlo celkom objektívne a nezaujato.

externej – hodnotenie vzdelávacích výsledkov v tomto prípade nerobí škola sama, ale uskutočňuje ho externý subjekt (organizátor projektu). Ten nemá žiadny záujem na tom, aby výsledky jednotlivých škôl akokoľvek zlepšoval či zhoršoval. Je objektívnym, nestranným pozorovateľom.

evaluácie – toto cudzie slovo sa do slovenčiny najčastejšie prekladá ako „vyhodnotenie, zhodnotenie, posúdenie”. A presne o to v KOMPARE ide. Jeho organizátori dodávajú školám bohaté súbory dát (štatistiky, tabuľky, grafy…), z ktorých môžu vedenie školy a učitelia vyčítať veľa o tom, ako sa im darí napĺňať svoje ciele a svoje hlavné poslanie. 

Scroll to top