Testované učivo

Testovanie štvrtákov

 

V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, tvorenie slov predponami, pravopis, vybrané slová, spodobovanie, hláskoslovie, interpunkčné znamienka, priama reč, delenie slov na slabiky, slohové útvary, literárne žánre, vonkajšia stavba literárneho diela, ľudová slovesnosť,

prírodoveda – prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek a jeho vývin, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, kompas, magnet, gravitačné pole, ves­mír, planéta Zem,

vlastiveda – Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

 

Testovanie šiestakov


testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky (gram. kat., delenie, pravopis, identifikácia v texte), expresívne slová, tvorenie slov, priama reč, rytmické krátenie, argument a protiargument, gestikulácia a mimika, slohové útvary, literárne žánre a formy, básnické prostriedky, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, ľudová slovesnosť,

biológia – život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,

geografia – Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

Scroll to top