Testované učivo

Testovanie štvrtákov

 

V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, abeceda, pravopis, vybrané slová, hláskoslovie, spodobovanie, ohybné slovné druhy, slohové útvary, antonymá, synonymá, literárne žánre, rým, ľudová slovesnosť, umelecké jazykové prostriedky, ilustrácia, knižnica,

prírodoveda – prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, magnet, gravitačné pole, ves­mír, planéta Zem,

vlastiveda – Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

Testovanie šiestakov

 

V testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, interpunkcia, priama reč, expresívne slová, synonymá, antonymá, tvorenie slov, slovosled, predložky, hlavné vetné členy, vnútorná kompozícia literárneho diela, dialóg, opis, charakteristika, slohové útvary, literárne žánre a formy, rým, umelecké jazykové prostriedky, ustálené slovné spojenia,

biológia – život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,

geografia – Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.