Testované učivo

Testovanie štvrtákov

 

V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, podstatné mená (gram. kat., vlastné a všeobecné, nájsť v texte), prídavné mená (gram. kat., nájsť v texte), zámená (osobné a privlastňovacie, nájsť v texte), číslovky a slovesá (nájsť v texte), spodobovanie, hlásky podľa znelosti, priama reč, delenie slov na slabiky, vybrané slová, interview, dialóg, literárne žánre, hádanka, vonkajšia stavba lit. diela, ľudová slovesnosť,

prírodoveda – prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek a jeho vývin, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, kompas, magnet, gravitačné pole, ves­mír, planéta Zem,

vlastiveda – Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

Testovanie šiestakov

 

V testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky (gram. kat., delenie, pravopis, identifikácia v texte), expresívne slová, tvorenie slov, priama reč, rytmické krátenie, opis, literárne žánre a formy, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, ľudová slovesnosť,

dejepis – význam histórie, pravek, starovek (Orient, Grécko, Rím),

fyzika – vlastnosti kvapalín, plynov, tuhých látok a telies.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

Scroll to top