pomocník dobrých škôl

Prebieha prihlasovanie na seminár Ako využívať KOMPARO na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov vašej školy v Poprade.

KOMPARO

je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl.

KOMPARO v školskom roku 2023/24

  • 09. 11. 2023 – modul ZŠ-T-8 – 8. ročník ZŠ a tercia OG, predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP, priebežné testovanie + príprava na Testovanie 9
  • 09. 11. 2023 – modul ZŠ-T-9 – 9. ročník ZŠ a kvarta OG, predmety: MAT, SJL, výstupné testovanie na konci ZŠ + príprava na Testovanie 9
  • 02. 05. 2024 – modul ZŠ-T-4 – 4. ročník ZŠ, predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP, výstupné testovanie na konci I. stupňa ZŠ
  • 02. 05. 2024 – modul ZŠ-T-6 – 6. ročník ZŠ a príma OG, predmety: MAT, SJL, BIO, GEG, VŠP, priebežné testovanie

Načo KOMPARO? Nestačí Testovanie 9?

Školám, ktoré majú záujem o dôkladnú autoevaluáciu, Testovanie 9 nestačí.

Ako to celé prebieha?

Žiaci sú testovaní v štyroch bodoch svojej vzdelávacej cesty:

Komparo v číslach

Od školského roka 2005/06 sme otestovali viac ako 695 272 žiakov

Ktoré školy sa môžu zapojiť?

Do testovania KOMPARO sa môže zapojiť každá základná škola alebo 8-ročné gymnázium. Podmienkou je vyplnenie on-line prihlášky v stanovenom termíne, uhradenie účastníckeho poplatku a dodržanie všetkých pokynov, aby bola zaručená objektívnosť výsledkov testovania. Účasť na testovaní je pre školy dobrovoľná, rozhoduje o nej vedenie školy.

Aby bola zabezpečená dostatočná spoľahlivosť výsledkov na úrovni tried, školy by mali prihlasovať kompletné triedy. Ak však testovanie absolvuje menej ako 75 % žiakov triedy (resp. ak sa na testovaní zúčastní menej ako 50 % celkového počtu žiakov daného ročníka na škole), bude v záverečných správach upozornenie, že uvádzané výsledky nemusia byť dostatočne spoľahlivé a reprezentatívne.

KOMPARO odpovie na deväť dôležitých otázok o vašej škole

Škola, ktorá sa zapojí do testovania KOMPARO, dostane desiatky strán podrobných výsledkov a analýz. Aby sme vedeniu školy a pedagógom uľahčili orientáciu v nich, zaviedli sme 9 jasne definovaných indikátorov, s pomocou ktorých prehľadne zhrňujeme hodnotenie školy. O každom z testovaných predmetov odpovedáme na 9 dôležitých otázok o každej škole. Aby bolo na prvý pohľad zrejmé, kde sú silné stránky školy a kde tie slabšie, dali sme ukazovateľom jednotnú podobu. Každý sledovaný indikátor môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 10, pričom čím je hodnota vyššia, tým je výsledok školy v danom ukazovateli lepší – škola teda zbiera „dobré body”.

Žiaľ, dobré veci nebývajú zadarmo...

7
50
za každého žiaka a modul
  • poplatok za účasť školy na ľubovoľnom testovacom module
    (ZŠ-T-4, ZŠ-T-6, ZŠ-T-8, ZŠ-T-9)
  • Minimálna výška účastníckeho poplatku za každý modul je 75 € (s DPH).
  • Teda aj keď škola prihlási menej ako 10 žiakov, poplatok je 75 €.
2024

Čo hovoria o KOMPARE riaditelia škôl?

Najčastejšie otázky a odpovede

Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy a vlastivedy (štvrtáci), z vybraných prírodovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci) a z vybraných spoločenskovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci).

Nie, túto službu si dobrovoľne kupujú tie školy, ktoré ju považujú za užitočnú. Pokiaľ sa riaditeľ školy dobrovoľne rozhodne, že sa jeho škola do KOMPARA zapojí, môže účasť na testovaní (resp. pomoc pri organizačnom zabezpečení) prikázať svojim učiteľom. Pokiaľ testovanie financuje škola, môže účasť na testovaní prikázať všetkým žiakom príslušných ročníkov. Ak sa však škola obráti na rodičov a požiada ich o úhradu účastníckeho poplatku za svoje deti, mali by mať rodičia možnosť sami zvážiť, či sa ich deti do KOMPARA zapoja.

Nie, môže si vybrať iba testovania, o ktoré má záujem. Nemusí testovať žiakov každý rok, môže sa rozhodnúť napríklad pre dvojročný cyklus. Treba však povedať, že takýto postup nie je optimálny. Ak škola chce sledovať a vyhodnocovať trendy, je pre ňu výhodnejšie zapájať sa do všetkých testovaní, a to so všetkými žiakmi v príslušných ročníkoch. Máločo prezradí o kvalite školy toľko ako porovnanie výsledkov jej žiakov v čase, keď boli štvrtákmi, šiestakmi, ôsmakmi a napokon deviatakmi a tiež ich porovnanie s celoslovenskou populáciou.

Organizátorom pro­jektu KOM­PA­RO je spoločnosť EXAM tes­­ting. Zúročuje v ňom svoje takmer 30-ročné skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov, ktoré nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku 1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravil a uskutočnil celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ. Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám. Viac informácií nájdete na stránke www.exam.sk.

Za utajenie testov pred admi­nis­tráciou a za korektné vyhodnotenie výsledkov zodpovedá organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM testing. Za korektný priebeh samotnej administrácie testov zodpovedajú jednotlivé zúčastnené školy. Dôkladná analýza výsledkov ukazuje, že k podvádzaniu nedochádza. Chýba preň totiž motivácia: výsledky sa nezverejňujú, takže škole v prípade neúspechu nehrozí žiadna hanba ani sankcie. Navyše, podvádzaním by škola sama znehodnotila investíciu, ktorú urobila.

Testy tvoria špeciálne zaškolení odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing. Všetky testy vopred pilotujeme a pred použitím prechádzajú dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia skúsení učitelia z praxe.

Scroll to top