• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie štvrtákovTestované učivo:
matematika: porovnávanie prirodzených čísel
a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis (vybrané slová, spodobovanie, vlastné podstatné mená), podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, identifikácia prísloviek, častice, oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, priama reč, literárne žánre, ľudová slovesnosť, jazykové prostriedky,
prírodoveda: prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, magnet, gravitačné pole, vesmír, planéta Zem,
vlastiveda: Slovensko na mape, Slovensko v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

 

Testovanie šiestakov (primánov)Testované učivo:
matematika: počtové operácie s prirodzenými
a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie
prirodzených a desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desatinnými číslami, obvod trojuholníka,
obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov
v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu
a hmotnosti, uhly, stavba z kociek,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením,
pravopis, zápis priamej reči, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, slovníky, citovo zafarbené slová, slová podobného a opačného významu,
tvorenie slov, dialóg, opis, charakteristika, rozprávanie a iné slohové útvary, literárne žánre a umelecké jazykové prostriedky, slohové postupy,
dejepis: pravek, starovek (Orient, Grécko, Rím),
fyzika: vlastnosti kvapalín, plynov, tuhých látok
a telies.

 

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zvuková rovina jazyka, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, jednoduchá veta a vetné členy, slohová výchova, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
dejepis: predkovia Slovákov (Samova ríša, Franská ríša, Veľká Morava, byzantská misia), Uhorské kráľovstvo, novovek (mešťan, humanizmus a renesancia, objavitelia, reformácie, remeselník), Habsburská monarchia na prahu novoveku (Moháč, Turci),
fyzika: teplota a čas, skupenské premeny, teplo, jeho šírenie a výmena.

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.

 
Skip to toolbar