KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie štvrtákovTestované učivo:

matematika:
porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra:
čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, spodobovanie, ohybné slovné druhy, oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, reklama, interview, recept, návod, rozprávanie, literárne žánre, rým, ľudová slovesnosť, umelecké jazykové prostriedky, ilustrácia, knižnica,

prírodoveda:
prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, magnet, gravitačné pole, vesmír, planéta Zem,

vlastiveda:
Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

 

Testovanie šiestakov (primánov)Testované učivo:

matematika:
počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených a desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desatinnými číslami, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly v trojuholníku, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra:
čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, interpunkcia, priama reč, expresívne slová, synonymá, antonymá, tvorenie slov, slovosled, dialóg, opis, charakteristika, slohové útvary, literárne žánre a formy, rým, umelecké jazykové prostriedky, ustálené slovné spojenia, umelecký a vecný text,

biológia:
život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,

geografia:
Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).

 

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zvuková rovina jazyka, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, ustálené slovné spojenia, jednoduchá veta a vetné členy, sloh a slohové útvary, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
biológia: vnútorná stavba tela stavovcov a bezstavovcov, človek a jeho telo, zdravie a život človeka,
geografia: Európa (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Európy).

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, tvorenie slov odvodzovaním a skladaním, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, jednočlenná a dvojčlenná veta, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.