KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zvuková rovina jazyka, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, ustálené slovné spojenia, jednoduchá veta a vetné členy, sloh a slohové útvary, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
biológia: vnútorná stavba tela stavovcov a bezstavovcov, človek a jeho telo, zdravie a život človeka,
geografia: Európa (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Európy).

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, tvorenie slov odvodzovaním a skladaním, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, jednočlenná a dvojčlenná veta, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.