• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zvuková rovina jazyka, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, jednoduchá veta a vetné členy, slohová výchova, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
dejepis: predkovia Slovákov (Samova ríša, Franská ríša, Veľká Morava, byzantská misia), Uhorské kráľovstvo, novovek (mešťan, humanizmus a renesancia, objavitelia, reformácie, remeselník), Habsburská monarchia na prahu novoveku (Moháč, Turci),
fyzika: teplota a čas, skupenské premeny, teplo, jeho šírenie a výmena.

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, teória literatúry, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.

 
Skip to toolbar