Testované učivo

Testovanie štvrtákov

V testoch pre šiestakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených a desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desatinnými číslami, deliteľnosť, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly v trojuholníku, stavba z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, interpunkcia, priama reč, expresívne slová, synonymá, antonymá, tvorenie slov, slovosled, dialóg, opis, charakteristika, slohové útvary, literárne žánre a formy, rým, umelecké jazykové prostriedky, ustálené slovné spojenia, umelecký a vecný text,

biológia – život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,

geogafia – Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).
V testoch pre štvrtákov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis, vybrané slová, spodobovanie, ohybné slovné druhy, oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, reklama, interview, recept, návod, rozprávanie, literárne žánre, rým, ľudová slovesnosť, umelecké jazykové prostriedky, ilustrácia, knižnica,

prírodoveda – prírodné spoločenstvá – rastliny a živočíchy, človek, dýchanie a obehová sústava, jednoduché stroje, magnet, gravitačné pole, vesmír, planéta Zem,

vlastiveda – Slovensko – na mape, v minulosti a dnes, od Tatier k Dunaju, od Dunaja po Hornád.

Testovanie šiestakov (primánov)

Scroll to top