Testované učivo

Testovanie piatakov

 

V testoch pre piatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, zaokrúhľovanie prirodzených čísel, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, násobenie a delenie jednociferným deliteľom, slovné úlohy, orientácia v čase, výroková logika, propedeutika finančnej gramotnosti, priamej úmernosti, rovníc a zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obĺžnika, jednotky dĺžky a ich premena, vlastnosti kruhu a kružnice, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis (vybrané slová; slová, v ktorých sa píše ypsilon po spoluhláske l), ohybné a neohybné slovné druhy, tvorenie slov predponami, druhy viet, hláskoslovie, abeceda, diakritické znamienka, pohľadnica, vecný a umelecký text, literárne žánre, vonkajšia stavba literárneho diela, ľudová slovesnosť, prirovnania.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.