Testované učivo

Testovanie piatakov

 

V testoch pre piatakov budú otázky zamerané na nasledujúce učivo:

matematika – porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, zaokrúhľovanie prirodzených čísel, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, násobenie a delenie jednociferným deliteľom, slovné úlohy, orientácia v čase, logika, propedeutika finančnej gramotnosti, priamej úmernosti, rovníc a zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca, obĺžnika a zložených útvarov, jednotky dĺžky a ich premena, vlastnosti kruhu a kružnice, základné priestorové telesá, priestorová predstavivosť (stavby z kociek),

slovenský jazyk a literatúra – čítanie s porozumením, pravopis (vybrané slová, vzory podstatných mien mužského rodu), podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, tvorenie slov predponami, druhy viet, hláskoslovie, spodobovanie, abeceda, diakritické znamienka, slová podobného a opačného významu, oznámenie a správa, interview, ľudová slovesnosť, umelecké jazykové prostriedky.

Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti. Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Časť otázok bude zameraná najmä na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, časť na slovnú zásobu a čítanie s porozumením.

Scroll to top