K O M P A R O

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaké typy otázok, žiaci majú na ich vypracovanie povolené rovnaké pomôcky.
V ostatných ročníkoch (4., 6., 8.) sa testy KOMPARO od testov Testovania 9 líšia vo viacerých aspektoch:

  • okrem MAT a SJL sa testujú aj vybrané prírodovedné a spoločenskovedné predmety,
  • testujú sa aj všeobecné študijné predpoklady,
  • testy sú niekedy o čosi náročnejšie ako v Testovaní 9. Nikdy nevybočujú z učiva predpísaného štátnym vzdelávacím programom, len sa ho držia dôslednejšie a nevyhýbajú sa ani náročnejším učivám či typom otázok.

KOMPARO 4 sme upravili tak, aby mohlo žiakom slúžiť ako istá príprava na Testovanie 5. Testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v KOMPARE 4 sú “polovičnými verziami” príslušných testov v Testovaní 5, pričom typ a formát otázok je rovnaký.

Všade vo svete tvoria časť testov pri veľkoplošných testovaniach uzavreté otázky. Dôvod je časový a finančný – hodnotenie otvorených otázok je v porovnaní s hodnotením uzavretých otázok veľmi pomalé a drahé. Keby testy obsahovali iba otvorené otázky, musel by byť účastnícky poplatok niekoľkonásobne vyšší a školy by čakali na výsledky niekoľko mesiacov. Bolo by to však zbytočné, pretože starostlivo vybrané a správne sformulované uzavreté otázky sú tiež dobrým indikátorom úrovne zvládnutia učiva.

Testy tvoria špeciálne zaškolení odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing. Otázky a úlohy do testov vopred pilotujeme a pred použitím prechádzajú dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia skúsení učitelia z praxe.

Pri každej testovej otázke sa žiak dozvie správnu odpoveď a počet bodov za svoju odpoveď. Ďalej sa dozvie, aká bola jeho celková úspešnosť v teste (pre každý predmet osobitne) a aký je jeho výsledok v porovnaní s výsledkami iných testovaných žiakov – v rámci celej SR, v rámci žiakov s rovnakou známkou a v rámci žiakov s rovnakými všeobecnými študijnými predpokladmi.

Ide o dva nezávislé projekty.

  • Testovanie 9 je oficiálne, štátne, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka organizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). KOMPARO je projekt súkromnej spoločnosti EXAM testing.
  • Testovanie 9 je pre všetky školy a pre všetkých deviatakov povinné, KOMPARO je pre školy dobrovoľné.
  • Testovanie 9 sa týka iba žiakov 9. ročníka, v KOMPARE sú testovaní žiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka.
  • Výsledky Testovania 9 sú verejné, výsledky KOMPARA dostávajú iba zúčastnené školy (až na malú časť výsledkov, ktoré nemôžu žiadnej škole uškodiť).
  • Hlavné výsledky Testovania 9 sú na úrovni žiakov – majú dokonca vplyv na prijímanie na stredné školy. Hlavné výsledky KOMPARA sú na úrovni škôl, hoci aj žiaci sa podrobne dozvedia, ktoré z testovaných oblastí zvládli a v ktorých majú rezervy. Pre žiakov nemajú výsledky z KOMPARA žiadne konzekvencie.
  • Jediný súvis medzi oboma projektmi je v tom, že autori KOMPARA sa snažia prispôsobiť deviatacke testy tej podobe, akú má Testovanie 9, aby účasť v KOMPARE bola pre žiakov dobrým tréningom na Testovanie 9.

Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je tento výsledok na hranici jeho možností (s jeho kognitívnou výbavou), alebo či by jeho výsledky mohli byť lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie výsledkov žiaka v predmetových testoch s jeho výsledkami v teste VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku.
Znalosť VŠP žiakov umožňuje objek­tív­­nejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na jednej štartovacej čiare, a to ani z hľadiska úrovne vedomostí žiakov v konkrétnych predmetoch, ani z hľadiska ich VŠP.

Organizátorom pro­jektu KOMPARO je spoločnosť EXAM testing. Zúročuje v ňom svoje 25-ročné skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov, ktoré nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku 1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravil a uskutočnil celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ. Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám. Viac informácií nájdete na www.exam.sk.

Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy a vlastivedy (štvrtáci), z vybraných prírodovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci) a z vybraných spoločenskovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci).

Periodické­ testovanie žiakov v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy.

Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách.