KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaké typy otázok, žiaci majú na ich vypracovanie povolené rovnaké pomôcky.
V ostatných ročníkoch (4., 6., 8.) sa testy KOMPARO od testov Testovania 9 líšia vo viacerých aspektoch:

 • okrem MAT a SJL sa testujú aj vybrané prírodovedné a spoločenskovedné predmety,
 • testujú sa aj všeobecné študijné predpoklady,
 • testy sú niekedy o čosi náročnejšie ako v Testovaní 9. Nikdy nevybočujú z učiva predpísaného štátnym vzdelávacím programom, len sa ho držia dôslednejšie a nevyhýbajú sa ani náročnejším učivám či typom otázok.

KOMPARO 4 sme upravili tak, aby mohlo žiakom slúžiť ako istá príprava na Testovanie 5. Testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v KOMPARE 4 sú “polovičnými verziami” príslušných testov v Testovaní 5, pričom typ a formát otázok je rovnaký.

Všade vo svete tvoria časť testov pri veľkoplošných testovaniach uzavreté otázky. Dôvod je časový a finančný – hodnotenie otvorených otázok je v porovnaní s hodnotením uzavretých otázok veľmi pomalé a drahé. Keby testy obsahovali iba otvorené otázky, musel by byť účastnícky poplatok niekoľkonásobne vyšší a školy by čakali na výsledky niekoľko mesiacov. Bolo by to však zbytočné, pretože starostlivo vybrané a správne sformulované uzavreté otázky sú tiež dobrým indikátorom úrovne zvládnutia učiva.

Testy tvoria špeciálne zaškolení odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing. Otázky a úlohy do testov vopred pilotujeme a pred použitím prechádzajú dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia skúsení učitelia z praxe.

Dôkladne si preštudovať pokyny a zorganizovať administráciu testov na škole tak, aby boli splnené všetky požiadavky na regulárnosť.

Autori projektu vnímajú KOMPARO ako službu školám (vedeniu škôl). Preto predpokladali, že ju školy budú hradiť z vlastných zdrojov. V takom prípade môže vedenie školy žiakom účasť v KOMPARE prikázať a dosiahnuť tak vysokú reprezentatívnosť výsledkov. V takom prípade si škola môže ponechať testy a následne ich rôzne používať. Mnohé školy však nevedia uhradiť KOMPARO z vlastných zdrojov. Aby sa mohli zapojiť, zbierajú peniaze od rodičov.
V prípade žiakov 8. a 9. ročníka sa dá tento postup rodičom zdôvodniť tým, že účasť v KOMPARE je dobrým tréningom na Testovanie 9, teda z nej priamo benefitujú aj samotní žiaci. V 4. a 6. ročníku má však testovanie význam hlavne pre školu, preto by rodičia mohli voči plateniu KOMPARA namietať.
Ďalšou nevýhodou je, že ak sa financovanie prenesie na rodičov, mala by byť účasť na testovaní dobrovoľná. Potom však nemožno zaručiť účasť celých tried, čo znižuje výpovednú hodnotu výsledkov.

Školy využívajú na úhradu poplatku prostriedky získané z asignácie dane (2 %), od rady rodičov, od sponzorov, z grantov, eurofondov a pod. O uhradenie poplatku tiež možno požiadať rodičov.

Využitím balíka KOMPARO KOMPLET. Za zvýhodnenú cenu 990 € škola získa:

 • otestovanie všetkých štvrtákov,
 • otestovanie všetkých šiestakov (primánov),
 • otestovanie všetkých ôsmakov (terciánov),
 • otestovanie všetkých deviatakov (kvartánov).

Projekt KOMPARO sa realizuje bez finančných prostriedkov od štátu, sponzorov či akýchkoľvek grantov. Všetky náklady musia preto pokryť zúčastnené školy. Na jednej strane je to nevýhoda, pretože niektoré školy by sa KOMPARA rady zúčastnili, no nedokážu získať potrebné peniaze. Na druhej strane zaručuje tento model nezávislosť a kontinuitu projektu.

Pri každej testovej otázke sa žiak dozvie správnu odpoveď a počet bodov za svoju odpoveď. Ďalej sa dozvie, aká bola jeho celková úspešnosť v teste (pre každý predmet osobitne) a aký je jeho výsledok v porovnaní s výsledkami iných testovaných žiakov – v rámci celej SR, v rámci žiakov s rovnakou známkou a v rámci žiakov s rovnakými všeobecnými študijnými predpokladmi.

Výsledky testovania sú doručené vedeniu školy a je na ňom, ako s nimi naloží. Súčasťou výsledkov sú:

 • „vysvedčenia” pre jednotlivých žiakov, ktoré by v každom prípade mali byť rozdané žiakom,
 • „vysvedčenia” pre jednotlivé triedy. Tie by sa mali dostať do rúk učiteľov, ktorí v daných triedach vyučujú testované predmety,
 • celkové „vysvedčenie školy”,
 • správa (a CD) s podrobnými výsledkami a analýzami na celoslovenskej úrovni. Tento mate­riál je určený najmä vedeniu školy, je však zaujímavý aj pre predmetové komisie jednotlivých testovaných predmetov.

Za optimálne by sme považovali, keby bola výsledkom KOMPARA venovaná osobitná porada vedenia, prípadne aj diskusia na porade s celým pedagogickým zborom. Všetky výsledky dostáva škola aj v elektronickej podobe (PDF), nie je problém sprístupniť ich všetkým učiteľom.

Výsledky dostáva iba vedenie zúčastnených škôl, aj to iba v anonymizovanej podobe. Jednotlivé školy v nich figurujú pod kódmi, pričom každá škola pozná iba vlastný kód. Takto sa každá škola dozvie, ako je na tom v porovnaní s inými školami, no nedozvie sa výsledky žiadnej inej školy.
Verejnosti dostupné sú iba nasledujúce informácie z každého testovacieho cyklu: abecedný zoznam všetkých zúčastnených škôl a abecedné zoznamy 25 % najúspešnejších škôl v každom predmete.

Výsledky sú dodávané v dvoch etapách. Asi štyri týždne po testovaní sú na www.komparo.sk sprístupnené výsledky jednotlivých žiakov (v anonymizovanej podobe, chránené prístupovým heslom – kódom žiaka). Približne o ďalší mesiac dostávajú školy zásielku s podrobnými tlačenými výsledkami a „vysvedčeniami” pre jednotlivých žiakov.

Rozhoduje o tom vedenie školy. Z viacerých dôvodov je však žiaduce, aby sa na testovaní zúčastňovali všetky triedy príslušného ročníka. Jedným z dôvodov je reprezentatívnosť výsledkov pre danú školu. Zapojenie všetkých tried zároveň umožňuje vedeniu školy objektívne ich navzájom porovnať. Pokiaľ škole financie nedovoľujú zapojiť dve celé triedy po 30 žiakov, je rozumnejšie vybrať z každej triedy náhodne 15 žiakov, než zapojiť iba jednu z oboch tried.

Nie, môže si vybrať iba testovania, o ktoré má záujem. Nemusí testovať žiakov každý rok, môže sa rozhodnúť napríklad pre dvojročný cyklus. Treba však povedať, že takýto postup nie je optimálny. Ak škola chce sledovať a vyhodnocovať trendy, je pre ňu výhodnejšie zapájať sa do všetkých testovaní, a to so všetkými žiakmi v príslušných ročníkoch. Máločo prezradí o kvalite školy toľko ako porovnanie výsledkov jej žiakov v čase, keď boli štvrtákmi, šiestakmi, ôsmakmi a napokon deviatakmi a tiež ich porovnanie s celoslovenskou populáciou.

Najväčší záujem je o testovanie deviatakov. V minulom šk. roku sa na ňom zúčastnilo 668 škôl. Do testovania ôsmakov sa zapojilo 392 škôl, šiestakov si otestovalo 98 škôl a štvrtákov 312 škôl. Celkovo sa do niektorého z testovaní KOMPARO vlani zapojilo 757 základných škôl a 8-ročných gymnázií.

Nie, túto službu si dobrovoľne kupujú tie školy, ktoré ju považujú za užitočnú.
Pokiaľ sa riaditeľ školy dobrovoľne rozhodne, že sa jeho škola do KOMPARA zapojí, môže účasť na testovaní (resp. pomoc pri organizačnom zabezpečení) prikázať svojim učiteľom. Pokiaľ testovanie financuje škola, môže účasť na testovaní prikázať všetkým žiakom príslušných ročníkov. Ak sa však škola obráti na rodičov a požiada ich o úhradu účastníckeho poplatku za svoje deti, mali by mať rodičia možnosť sami zvážiť, či sa ich deti do KOMPARA zapoja.

Ide o dva nezávislé projekty.

 • Testovanie 9 je oficiálne, štátne, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka organizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). KOMPARO je projekt súkromnej spoločnosti EXAM testing.
 • Testovanie 9 je pre všetky školy a pre všetkých deviatakov povinné, KOMPARO je pre školy dobrovoľné.
 • Testovanie 9 sa týka iba žiakov 9. ročníka, v KOMPARE sú testovaní žiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka.
 • Výsledky Testovania 9 sú verejné, výsledky KOMPARA dostávajú iba zúčastnené školy (až na malú časť výsledkov, ktoré nemôžu žiadnej škole uškodiť).
 • Hlavné výsledky Testovania 9 sú na úrovni žiakov – majú dokonca vplyv na prijímanie na stredné školy. Hlavné výsledky KOMPARA sú na úrovni škôl, hoci aj žiaci sa podrobne dozvedia, ktoré z testovaných oblastí zvládli a v ktorých majú rezervy. Pre žiakov nemajú výsledky z KOMPARA žiadne konzekvencie.
 • Jediný súvis medzi oboma projektmi je v tom, že autori KOMPARA sa snažia prispôsobiť deviatacke testy tej podobe, akú má Testovanie 9, aby účasť v KOMPARE bola pre žiakov dobrým tréningom na Testovanie 9.

Projekty a aktivity spoločnosti EXAM testing sú verejne dobre známe a ministerstvo školstva o nich vie. Všetky podrobnosti o testovaní KOMPARO sú verejne dostupné (www.komparo.sk), a teda možno predpokladať, že aj ministerstvo školstva je o nich informované do tej miery, akú považuje za potrebnú. Ministerstvo nikdy proti KOMPARU nevznieslo žiadne pripomienky či výhrady.

Za utajenie testov pred administráciou a za korektné vyhodnotenie výsledkov zodpovedá organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM testing. Za korektný priebeh samotnej administrácie testov zodpovedajú jednotlivé zúčastnené školy. Dôkladná analýza výsledkov ukazuje, že k podvádzaniu nedochádza. Chýba preň totiž motivácia: výsledky sa nezverejňujú, takže škole v prípade neúspechu nehrozí žiadna hanba ani sankcie. Navyše, podvádzaním by škola sama znehodnotila investíciu, ktorú urobila.

Zapojiť sa môže každá plnoorganizovaná základná škola a každé osemročné gymnázium v Slovenskej republike. KOMPARO je otvorené aj školám s iným vy­učo­vacím jazykom ako slovenským, no všetky testy a sprievodné materiály sú dodávané iba v slovenskom jazyku.

Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je tento výsledok na hranici jeho možností (s jeho kognitívnou výbavou), alebo či by jeho výsledky mohli byť lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie výsledkov žiaka v predmetových testoch s jeho výsledkami v teste VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku.
Znalosť VŠP žiakov umožňuje objek­tív­­nejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na jednej štartovacej čiare, a to ani z hľadiska úrovne vedomostí žiakov v konkrétnych predmetoch, ani z hľadiska ich VŠP.

Organizátorom pro­jektu KOMPARO je spoločnosť EXAM testing. Zúročuje v ňom svoje 25-ročné skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov, ktoré nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku 1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravil a uskutočnil celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ. Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám. Viac informácií nájdete na www.exam.sk.

Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy a vlastivedy (štvrtáci), z vybraných prírodovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci) a z vybraných spoločenskovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci).

Periodické­ testovanie žiakov v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy.

Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách.

 • Poskytovať riaditeľom a učiteľom objektívnu spätnú väzbu o ich vlastnej škole a umožniť školám objektívne porovnanie s inými školami.
 • Organizátor KOMPARA – spoločnosť EXAM testing – nie je inšpekciou, ktorá môže školám všeličo vytýkať, ani zriaďovateľom, ktorý ich môže finančne trestať, či dokonca zrušiť. Sú to nezávislí profesionáli, ktorým ide o kvalitu vzdelávania.