KOMPARO

zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát