• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie štvrtákovTestované učivo:
matematika: porovnávanie prirodzených čísel a ich zápis v desiatkovej sústave, zobrazovanie čísel na číselnej osi, písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, násobenie a delenie v obore násobilky, slovné úlohy, propedeutika zlomkov, obvod trojuholníka, štvorca a obĺžnika, meranie dĺžok, vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie jednotiek dĺžky, priestorová predstavivosť – stavby z kociek,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis (vybrané slová, spodobovanie, vlastné podstatné mená), podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, identifikácia prísloviek, oznámenie, správa, inzerát, pozvánka, opis, priama reč, literárne žánre,
prírodoveda: rastliny, živočíchy, človek, veci okolo nás, technika a technické objavy, vesmír,
vlastiveda: Slovensko – poloha v rámci Európy, územné členenie, orientácia na mape a podľa svetových strán, príroda, mestá, dediny, pretváranie krajiny, cestovanie, dejiny Slovenska, pamiatky, tradície, Slovensko v súčasnosti.

 

Testovanie šiestakov (primánov)Testované učivo:
matematika: počtové operácie s prirodzenými a desatinnými číslami, porovnávanie a zaokrúhľovanie prirodzených a desatinných čísel, znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, slovné úlohy na počítanie s desatinnými číslami, obvod trojuholníka, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika, obsah útvarov v štvorcovej sieti, premena jednotiek dĺžky, obsahu a hmotnosti, uhly v trojuholníku, stavba z kociek,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zápis priamej reči, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, slovníky, citovo zafarbené slová, slová podobného a opačného významu, tvorenie slov, dialóg, opis, charakteristika, rozprávanie a  iné slohové útvary, literárne žánre a umelecké jazykové prostriedky,
biológia: život s človekom a v ľudských sídlach, živé organizmy a ich stavba – rastlinná a živočíšna bunka, vnútorná stavba tela rastlín a húb,
geografia: Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).

 

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, zvuková rovina jazyka, ohybné a neohybné slovné druhy, slovná zásoba a jej obohacovanie, jednoduchá veta a vetné členy, slohová výchova, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
biológia: vnútorná stavba tela stavovcov, človek a jeho telo, zdravie a život človeka,
geografia: Afrika a Ázia (poloha, povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo, oblasti Afriky a Ázie).

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.

 
Skip to toolbar