• KOMPARO zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
    v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Testovanie ôsmakov (terciánov)Testované učivo:
matematika: zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, pravopis, slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, jednoduchá veta a vetné členy, opis a jeho druhy, charakteristika, rozprávanie, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky,
fyzika: teplota a čas, skupenské premeny, výmena tepla, teplo a využiteľná energia,
dejepis: predkovia Slovákov (Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava, Konštantín a Metod), Uhorské kráľovstvo, novovek (mestské štáty, humanisti, objavitelia, reformácie, osvietenstvo), Habsburgovci.

 

Testovanie deviatakov (kvartánov)Testované učivo:
matematika: čísla, premenná, počtové výkony s číslami, vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy,
slovenský jazyk a literatúra: čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, slovné druhy (rozdelenie, gramatické kategórie), rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky.

 
Skip to toolbar