• K O M P A R O zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu
  v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaký počet a rovnaké typy otázok, žiaci majú na ich vypracovanie rovnaký čas a majú povolené rovnaké pomôcky. Dôvod tejto podobnosti je ten, že KOMPARO má deviatakom slúžiť ako neoficiálna „generálka” na Testovanie 9.
V ostatných ročníkoch (4., 6., 8.) sa testy KOMPARO od testov Testovania 9 líšia vo viacerých aspektoch:

 • okrem MAT a SJL sa testujú aj vybrané prírodovedné a spoločenskovedné predmety,
 • testujú sa aj všeobecné študijné predpoklady,
 • testy sú niekedy o čosi náročnejšie ako v Testovaní 9. Nikdy nevybočujú z učiva predpísaného štátnym vzdelávacím programom, len sa ho držia dôslednejšie a nevyhýbajú sa ani náročnejším učivám či typom otázok.

Keďže už bolo spustené Testovanie 5, upravili sme KOMPARO 4 tak, aby mohlo žiakom slúžiť ako istá príprava na Testovanie 5. Testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v KOMPARE 4 budú “polovičnými verziami” príslušných testov v Testovaní 5, pričom typ a formát otázok bude rovnaký.

Všade vo svete tvoria časť testov pri veľkoplošných testovaniach uzavreté otázky. Dôvod je časový a finančný – hodnotenie otvorených otázok je v porovnaní s hodnotením uzavretých otázok veľmi pomalé a drahé. Keby testy obsahovali iba otvorené otázky, musel by byť účastnícky poplatok niekoľkonásobne vyšší a školy by čakali na výsledky niekoľko mesiacov. Bolo by to však zbytočné, pretože starostlivo vybrané a správne sformulované uzavreté otázky sú tiež dobrým indikátorom úrovne zvládnutia učiva.

Testy aj dotazníky tvoria špeciálne zaškolení odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing. Všetky testy prechádzajú pred použitím v KOMPARE dôkladnou viacnásobnou externou oponentúrou, ktorú robia skúsení učitelia z praxe.

Pri každej testovej otázke sa žiak dozvie správnu odpoveď a počet bodov za svoju odpoveď. Ďalej sa dozvie, aká bola jeho celková úspešnosť v teste (pre každý predmet osobitne) a aký je jeho výsledok v porovnaní s výsledkami iných testovaných žiakov – v rámci celej SR, v rámci žiakov s rovnakou známkou a v rámci žiakov s rovnakými všeobecnými študijnými predpokladmi.

Ide o dva nezávislé projekty.

 • Testovanie 9 je oficiálne, štátne, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka organizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). KOMPARO je projekt súkromnej spoločnosti EXAM testing.
 • Testovanie 9 je pre všetky školy a pre všetkých deviatakov povinné, KOMPARO je pre školy dobrovoľné.
 • Testovanie 9 sa týka iba žiakov 9. ročníka, v KOMPARE sú testovaní žiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka.
 • Testovanie 9 pozostáva iba z testov, súčasťou KOMPARA sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov a učiteľov.
 • Výsledky Testovania 9 sú verejné, výsledky KOMPARA dostávajú iba zúčastnené školy (až na malú časť výsledkov, ktoré nemôžu žiadnej škole uškodiť).
 • Hlavné výsledky Testovania 9 sú na úrovni žiakov – majú dokonca vplyv na prijímanie na stredné školy. Hlavné výsledky KOMPARA sú na úrovni škôl, hoci aj žiaci sa podrobne dozvedia, ktoré z testovaných oblastí zvládli a v ktorých majú rezervy. Pre žiakov nemajú výsledky z KOMPARA žiadne konzekvencie.
 • Jediný súvis medzi oboma projektmi je v tom, že autori KOMPARA sa snažia prispôsobiť deviatacke testy tej podobe, akú má Testovanie 9, aby účasť v KOMPARE bola pre žiakov dobrým tréningom na Testovanie 9.

Výsledok žiaka v teste odráža úroveň jeho vedomostí z daného predmetu. Nehovorí však nič o tom, či je tento výsledok na hranici jeho možností (s jeho kognitívnou výbavou), alebo či by jeho výsledky mohli byť lepšie, keby sa mu dostalo kvalitnejšieho vzdelávania. Porovnanie výsledkov žiaka v predmetových testoch s jeho výsledkami v teste VŠP môže do istej miery dať odpoveď na túto otázku.
Znalosť VŠP žiakov umožňuje objek­tív­­nejšie porovnávať výsledky práce škôl. Školy nezačínajú na jednej štartovacej čiare, a to ani z hľadiska úrovne vedomostí žiakov v konkrétnych predmetoch, ani z hľadiska ich VŠP.

Organizátorom pro­jektu KOMPARO je spoločnosť EXAM testing. Zúročuje v ňom svoje 21-ročné skú­se­nosti s tes­tovaním žiakov, ktoré nadobudla a preukázala pri úspešnom realizovaní mnohých veľkých projektov v oblasti merania výsledkov vzdelávania. EXAM pôsobí v slovenskom školstve od roku 1994 a je dlhodobo lídrom v oblasti merania výsledkov vzdelávania. Úspešne pripravil a uskutočnil celý rad veľkých testovaní žiakov, z ktorých najznámejšie sú pilotné testovania MONITOR, ktoré v rokoch 1999 – 2004 realizoval pre ŠPÚ. Každoročne dodáva testy na prijímacie skúšky viacerým stredným a vysokým školám. Viac informácií nájdete na www.exam.sk.

Interné hodnotenie školy by nebolo komplexné, keby obsahovalo len vzdelávacie výsledky žiakov. Dotazníky používané v KOMPARE sa zameriavajú na hodnotenie učiva vo vybraných predmetoch, typické praktiky používané učiteľmi na hodinách, vzťahy žiakov a učiteľov, nežiaduce javy (stres, šikanovanie, drogy, …), celkovú klímu školy, mieru spokojnosti so školou, pociťované rezervy, komunikáciu školy s rodičmi, štýl riadenia školy, vzťahy v učiteľskom kolektíve atď.
Zostaviť si vlastné kvalitné dotazníky a následne ich odborne vyhodnotiť by pre školu nebolo jednoduché. Navyše v internom prieskume by možno mnohé odpovede boli neúprimné, a teda bezcenné. Riešením je prieskum organizovaný nezávislým subjektom.

Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG). Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z vybraných prírodovedných a spoločenskovedných predmetov (šiestaci a ôsmaci).

 • periodické­ testovanie žiakov v kľúčových etapách ich vzdelávacej dráhy
 • prieskumy názorov žiakov, rodičov a učiteľov

Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách.

 
Skip to toolbar